UNICO

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Νέα προγράμματα που αναμένετε να προκηρυχθούν τo 1ο τρίμηνο 2017 Εκτύπωση E-mail

 

Στο συνημμένο αρχείο παρουσιάζονται συνοπτικά οι προκηρύξεις νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα γίνουν συμφωνα με οδηγο που εχει αναρτηθει στη ιστοσελιδα του ΕΣΠΑ το α τριμηνο του 2017.

Μεταξύ αυτών των προγραμμάτων είναι και τα εξής:

α) το πρόγραμμα επιχορήγησης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων (start-upsπου είναι 100% επιχορηγούμενο μέχρι 60.000 ευρώ ανά ιδρυόμενη επιχείρηση ( Β κύκλος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα)

β)το πρόγραμμα για ενίσχυση των  επαγγελματιών η ανέργων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (100% επιχορηγούμενο μέχρι 25.000 ευρώ) για την υποστήριξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας( Β κύκλος)

γ) το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 50% επιδοτούμενο από 15.000 μέχρι 200.000 ευρώ)( Β κύκλος)

Τα παραπάνω προγράμματα θα επαναπροκυριχουν μέχρι τις 15 Οκτώβριου 2016 και θα μείνουν ανοικτά για υποβολή προτάσεων για σύντομο χρονικό διάστημα.

Επίσης αναμένετε να προκηρυχθούν  τα εξής προγράμματα

α) ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων µε την ανέγερση νέων µμονάδων

β) αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου µμεγέθους µε προσωπικό 50 - 250 άτομα & μέχρι 50 εκατ. € κύκλο εργασιών

γ) εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ

δ) μια σειρά ακόμα προγράμματα στον ερευνητικό τομέα και τον τομέα ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ομάδων επιχειρήσεων.

Από τις πληροφορίες που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα ,και από την εμπειρία από το παρελθόν στα περισσότερα προγράμματα καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό, οι κατηγορίες επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν καθώς επίσης και οι δαπάνες που επιχορηγούνται.

Καλό θα ήταν οι επιχειρήσεις που έχουν κάποιο αναπτυξιακό σχέδιο να προετοιμάζονται προς την κατεύθυνση της προετοιμασίας του επιχειρηματικού σχεδίου  και της οριστικοποίησης και  λήψης προσφορών των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλλουν τις προτάσεις από τον Απριλιο του 2017.

Τελευταία Ενημέρωση: 14 Απρ 2017
 
Προγράμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”(Β κύκλος) Εκτύπωση E-mail

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης (16-9-2016) ο δεύτερος κύκλος της προκήρυξης του προγράμματος θα γίνει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2016. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που σας παραθέτουμε είναι από την προκήρυξη του α! κύκλου και έχουν σκοπό την ενημέρωση σας. Όταν ανακοινωθεί  η προκήρυξη του Β Κύκλου θα υπάρξει άμεσα ενημέρωση σας.

Στόχος του προγράμματος  αυτού είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας με την δημιουργία νέων πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι :

α) άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

β) ελεύθεροι επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και πληρούν και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών ότι δεν μπορούν να συστήσουν νέα επιχείρηση στους ιδίους ΚΑΔ που ασκούν σήμερα δραστηριότητα ,ότι θα πρέπει να συστήσουν φορέα εταιρικό με περισσότερους από έναν εταίρους ,και ότι όταν εγκριθούν θα πρέπει να διακόψουν την δραστηριότητα που έχουν σήμερα.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται από 15.000€ - μέχρι 60.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μικρότερου των 15.000€, κρίνονται μη επιλέξιμα εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθούν.

Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 60.000€, το ποσό της Δημόσιας Χρηματοδότησης, πέρα των 60.000 € θεωρείται Ιδία συμμετοχή

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι έξης :

1.Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.),

2.Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης)

3.Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις,

4.Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού,

5.Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας,

6.Προμήθεια αναλωσίμων,

7.Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων),

8.Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

9.Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας,

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι τόκοι επί χρεών, ο ΦΠΑ, και η αγορά γης, υποδομών, ακινήτων και γηπέδων .

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων και  η καταληκτική ημερομηνία θα ορισθεί με την προκήρυξη του β κύκλου του προγράμματος που θα γίνει σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2016.

Στο πρόγραμμα αυτό δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και τη βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Στο πρόγραμμα προβλέπετε χρηματοδότηση του προγράμματος μέσω escrowaccount . Ακόμα μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και την σύσταση της επιχείρησης του υποψηφίου επενδυτή .

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτονται:

 

- ο οδηγός του προγράμματος (τελευταία τροποποίηση οδηγού προηγούμενης προκήρυξης)

-οι δραστηριότητες (ΚΑΔ) που μπορούν να ενταχτούν στο πρόγραμμα (συμπεριλαμβάνονται και στον οδηγό του προγράμματος)

-οι δαπάνες που επιδοτούνται και ένα εργαλείο (spreadsheet)για τον υπολογισμό τους

-τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (θα κατατεθούν μετά την έγκριση της πρότασης )

-ένα ερωτηματολόγιο για την συγκέντρωση των πληροφοριών που απαιτούνται να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Τελευταία Ενημέρωση: 18 Σεπ 2016
 
Προγράμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών μικρών επιχειρήσεων (Β κύκλος) Εκτύπωση E-mail

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης (16-9-2016) η προκήρυξη για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» θα γίνει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2016. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που σας παραθέτουμε είναι από την προκήρυξη του α! κύκλου και έχουν σκοπό την ενημέρωση σας. Όταν ανακοινωθεί η προκήρυξη του Β Κύκλου θα υπάρξει άμεσα ενημέρωση σας.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος δικαιούχοι είναι :

-Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Β' και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, ή

-Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί έως τις 31/12/2015.

-Επιχειρήσεις που διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια €. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια euro.

Επιλέξιμες δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • o εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή, κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις κτιριακών εγκαταστάσεων (και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου) που στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ,
 • οι κτιριακές υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας: αναβάθμιση συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα, χρήση αβαθούς γεωθερμίας, αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής θερμικής ενέργειας (λεβητοστάσιο/ατμοπαραγωγή κλπ.), βελτίωση βαθμού απόδοσης, αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, θερμομόνωσης κτιρίων, φυτεμένο δώμα, μόνωση δικτύων μεταφοράς συστημάτων θέρμανσης/ψύξης,
 • η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, κόστη υιοθέτησης cloud computing, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, άδειες χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος, εγκατάσταση/παραμετροποίηση λογισμικού. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • η προμήθεια μεταφορικών μέσων τύπου κλάρκ, μεταφορικών μέσων επαγγελματικής χρήσης, προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, τηλεφωνικά κέντρα,
 • η πιστοποίηση συστημάτων και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιασμός νέων προϊόντων, ετικέτας και συσκευασίας, πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων-μετρήσεις απόδοσης και επαλήθευσης, βιομηχανικές επιθεωρήσεις.
 • η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια κ.ά., σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη / ηλεκτρονική μορφή, σχεδιασμός λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας, αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου,, δημιουργία νέας ιστοσελίδας, δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
 • οι ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, δαπάνες βιομηχανικού σχεδιασμού
 • οι αμοιβές συμβούλων, δαπάνες συμμετοχής σε διαγωνισμούς για νέες αγορές ή νέα προϊόντα, joint-ventures, δαπάνες coaching-mentoring, εκπόνηση μελετών και ερευνών, design για νέα προϊόντα / υπηρεσίες / επιχειρησιακά συστήματα / οργανωτικές διαδικασίες
 • το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού. Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού

Επιλέξιμος προϋπολογισμός από 15.000€ - μέχρι 200.000€. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του έτους 2015.

Ο προϋπολογισμός επένδυσης μπορεί να αφορά:

1.    Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος μέχρι 40% του συνολικού προϋπολογισμού.

2.    Μηχανήματα – Εξοπλισμός  μέχρι 90% του συνολικού προϋπολογισμού.

3.    Άυλες Δαπάνες μέχρι  100% του συνολικού προϋπολογισμού και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000 €

4.    Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή και νέο προσωπικό ) μέχρι 40% του συνολικού προϋπολογισμού και μέχρι 24.000 €  (12.000€ ανά ΕΜE και μέχρι 2 ΕΜΕ και δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων και η καταληκτική ημερομηνία θα ορισθεί με την προκήρυξη του β κύκλου του προγράμματος που θα γίνει σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2016.

Στο πρόγραμμα αυτό δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και τη βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Η καταβολή της επιδότησης υπάρχει δυνατότητα να καταβληθεί απ ευθείας στους προμηθευτές μέσω ενός μηχανισμού (escrowaccount) που έχει ήδη θεσμοθετηθεί . Επίσης σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης εκτός αν αναφερθεί στην προκήρυξη άλλη προγενέστερη ημερομηνία.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτονται:

 • ο οδηγός του προγράμματος (σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του)
 • οι δραστηριότητες (ΚΑΔ) που μπορούν να ενταχτούν στο πρόγραμμα (συμπεριλαμβάνονται και στον οδηγό του προγράμματος)
 • οι δαπάνες που επιδοτούνται και ένα εργαλείο (spreadsheet)για τον υπολογισμό τους
 • τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
 • ένα ερωτηματολόγιο για την συγκέντρωση των πληροφοριών που απαιτούνται να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.
Τελευταία Ενημέρωση: 18 Σεπ 2016
 
Προγράμμα “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”(Β κύκλος) Εκτύπωση E-mail

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης (16-9-2016) ο δεύτερος κύκλος της προκήρυξης του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης »θα γίνει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2016. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που σας παραθέτουμε είναι από την προκήρυξη του α! κύκλου και έχουν σκοπό την ενημέρωση σας. Όταν ανακοινωθεί η προκήρυξη του Β Κύκλου που θα αναφέρει τις ημερομηνίες υποβολής προτάσεων θα υπάρξει άμεσα ενημέρωση σας.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνετε σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και έχει σαν στόχο την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου και είναι επιδοτούμενο κατά 100% .

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000 € για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 € για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000 € για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 € για το οικογενειακό εισόδημα.


Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια
 • συμπληρωματικότητα/συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων (πτυχίου) /δραστηριοτήτων


Παράδειγμα: Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ ενός οδοντιάτρου και ενός οδοντοτεχνίτη ή μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα, κ.α. Επίσης επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ ενός οικονομολόγου και ενός μηχανικού εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων.Ενδεικτικές επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι:
Ιατρού, Οδοντιάτρου, Κτηνιάτρου, Φυσιοθεραπευτή, Βιολόγου, Ψυχολόγου, Μαίας, Δικηγόρου, Αρχιτέκτονα, Μηχανικού, Τοπογράφου, Χημικού, Γεωπόνου, Γεωλόγου, Δασολόγου, Ωκεανογράφου, Σχεδιαστή, Δημοσιογράφου, Συγγραφέα, Διερμηνέα, Ξεναγού, Μεταφραστή, Καθηγητή ή Δασκάλου, Καλλιτέχνη Γλύπτη ή Ζωγράφου ή Σκιτσογράφου ή Χαράκτη, Ηθοποιού, Μουσικού, Χορευτή, Χορογράφου, Σκηνοθέτη, Σκηνογράφου, Ενδυματολόγου, Διακοσμητή, Οικονομολόγου, Αναλυτή, Προγραμματιστή, Ερευνητή ή Συμβούλου Επιχειρήσεων, Λογιστή ή Φοροτέχνη , Αναλογιστή, Κοινωνιολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού κ.α.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.),
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης),
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις,
 • Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού,
 • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας,
 • Προμήθεια αναλωσίμων,
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων),
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις,
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιλέξιμος προϋπολογισμός από 5.000€ μέχρι 25.000€.
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

 • Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μικρότερου των 5.000€, κρίνονται μη επιλέξιμα εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθούν.
 • Στα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 25.000€, το ποσό της Δημόσιας Χρηματοδότησης, πέρα των 25.000 € θεωρείται ως Ιδία Συμμετοχή

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων και η καταληκτική ημερομηνία θα ορισθεί με την προκήρυξη του β κύκλου του προγράμματος που θα γίνει σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2016.

Στο πρόγραμμα αυτό δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και τη βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Στο πρόγραμμα προβλέπετε χρηματοδότηση του προγράμματος μέσω escrowaccount . Ακόμα μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτονται:

- ο οδηγός του προγράμματος (τελευταία τροποποίηση οδηγού προηγούμενης προκήρυξης)

-οι δραστηριότητες (ΚΑΔ) που μπορούν να ενταχτούν στο πρόγραμμα (συμπεριλαμβάνονται στον οδηγό του προγράμματος)

-οι δαπάνες που επιδοτούνται και ένα εργαλείο (spreadsheet)για τον υπολογισμό τους

-τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (θα κατατεθούν μετά την έγκριση της επένδυσης)

-ένα ερωτηματολόγιο για την συγκέντρωση των πληροφοριών που απαιτούνται να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Τελευταία Ενημέρωση: 18 Σεπ 2016
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 8